Adrianna Janikowska

asystentka stomatologiczna

Panel Pacjenta

   

Adrianna Janikowska

CT 3d CT 3d

TOMOGRAFIA


IMPLANTY IMPLANTY

ASTRA - DENTSPLY